Trường Tiểu học Tây Lương 24 năm với sự nghiệp trồng người .