Hoạt động chuyên môn trong những ngày nghỉ phòng chống dịch Covid- 19.

Thực hiện Công văn số 132/SGDĐT-GDTH ngày 18/02/2020 về việc góp ý dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK  lớp 1 Chương trình GDPT 2018;Trường Tiểu học Tây Lương đã tổ chức cho Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 của trường (gồm 11 thành viên) nghiên cứu Sách giáo khoa và Dự thảo tiêu chí lựa chọn SGK  lớp 1 Chương trình GDPT 2018 của Sở GD- ĐT.

  Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 của trường  đã phân công các thành viên bước đầu đọc, tìm hiểu nội dung, cấu trúc của 03 bộ sách (Cùng học để phát triển năng lực – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; Cánh diều  -Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh;  Kết nối tri thức với cuộc sống - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.)

       Các thành viên đều có nhận xét chung: Cả 3 bộ sách đều có Nội dung và hình thức  phù hợp tâm lý học sinh, không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, lứa tuổi và địa vị xã hội. Các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan và phù hợp với trình độ học sinh; Cấu trúc SGK có đủ các thành phần cơ bản: phần, chương, chủ đề, bài học, giải thích thuật ngữ, mục lục; cách sắp xếp các chủ đề phù hợp.

        Đối với môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức các thành viên đánh giá :Bộ sách giáo khoa "Cánh Diều" của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh có nội dung thể hiện đúng và đầy đủ nội dung của chương trình môn học hoặc hoạt động giáo dục; bảo đảm tính cơ bản, khoa học, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Các bài học thể hiện đúng, đủ, rõ mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh và yêu cầu về đánh giá kết quả giáo dục được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, làm cơ sở cho việc đánh giá chính xác kết quả giáo dục.

   Môn Thể dục và Mỹ thuật, các giáo viên chuyên trách bộ môn có nhận xét tốt hơn đối với bộ sách  "Kết nối tri thức với cuộc sống"  của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

    Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của trường yêu cầu các thành viên tiếp tục đọc, nghiên cứu sâu các bộ sách giáo khoa, đặc biệt là các môn được phân công dạy. Chuẩn bị các ý kiến đánh giá  lựa chọn bộ sách phù hợp nhất cho trường mình khi có văn bản chính thức hướng dẫn các tiêu chí lựa chọn SGK của Sở GD- ĐT Thái Bình.