Thông báo công khai chât lượng giáo dục

Thực hiện Quy chế  công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT  ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường Tiểu học Tây Lương Công khai chât lượng giáo dục của trường để CBGVNV và phụ huynh học sinh nắm bắt.

Nội dung các Biểu mẫu như sau: