Thông báo

Công điện khẩn sô 01/CĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND huyện Tiền Hải về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 và Công văn số 344/PGD ĐT ngày 06/5/2021 của Phòng GD-ĐT Tiền Hải về triển khai thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND

Đề nghị các đ/c CBGVNv và phụ huynh học sinh của trường thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn trên !

Bài viết liên quan